Сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину подноси физичко или правно лице/предузетник- носилац изведеног пројекта за објекат који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине.

Уз писани захтев  носилац изведеног пројекта прилаже Студију затеченог стања (три писана примерка и један примерак у електронском облику); извод из пројекта изведеног објекта; извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци; графички приказ микро и макро локације; доказ о уплати републичке административне таксе.

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган и то: копију пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу; обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно условима за издавање одобрења за изградњу. Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2. истог члана, поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Aко службену евиденцију води други орган, општинска/градска управа  дужна је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се подаци које тражи поступајући орган – општинска/градска управа могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (ЗУП члан 9. став 2. и члан 103.). Увид и прибављање података које врши сам орган општинске/градске управе врши се одмах.

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадано.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

Овај поступак се спроводи у складу са чланом 30. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Закона о процени утицаја на животну средину (‘„Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

Подзаконска акта која су непосредно примењују током спровођење овог поступка су:

Уредбa о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/08);

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05);

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05);

Правилник о јавном увиду, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“ број 69/05);

Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05) и

Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05).

Захтев за  давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, се подноси у писаној и електронској форми. Након подношења и пријема истог, пријемна канцеларија одмах прослеђује надлежном органу/ организационој јединици градске/општинске управе на разматрање и обраду, односно ради утврђивања чињеница и околности од значаја за поступање у овој управној ствари, у року од 1 дана (препоручени рок). Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Надлежни орган/организациона јединица обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност о поднетом захтеву и времену и месту јавног увида, јавне презентације и јавне расправе о јавном увиду и обезбеђује јавни увид, организује презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја. Обавештавање носиоца пројекта, заинтересованих органа и организација и заинтересоване  јавности врши се у року од 7 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја. Излагање студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање 20 дана од дана обавештавања. Излагање студије о процени утицаја на јавни увид може се вршити и путем електронских медија. Оглашавање излагања студије о процени утицаја на јавни увид спроводи надлежни орган. Оглас о излагању студије о процени утицаја на јавни увид садржи пун назив органа који спроводи оглашавање, назив студије о процени утицаја чије се излагање оглашава, податке о времену и месту излагања студије о процени утицаја на јавни увид, податке о времену и месту јавне презентације и јавне расправе, начин на који заинтересовани органи и организације и јавност могу добити информације о студији о процени утицаја и доставити примедбе, као и друге информације које могу бити од значаја за процес јавног увида.

Надлежни орган/организациона јединица најкасније у року од 10 дана (законски рок), односно 2 дана (препоручени рок) од дана пријема захтева за сагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја и доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од 3 дана (законски рок), односно 1 дан (препоручени рок) од дана њеног образовања.

Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид у згради надлежног органа у посебној просторији или у посебној просторији која је одређена за излагање студије о процени утицаја на јавни увид. Надлежни орган/организациона јединица дужан је да на улазу у управну зграду истакне на видном месту оглас о излагању студије о процени утицаја на јавни увид уз тачно наведено време када се може вршити увид. Ако се студија о процени утицаја излаже на јавни увид у посебној просторији, потребно је на улазу у зграду или у централном холу зграде истаћи обавештење о томе у којој је просторији студија о процени утицаја изложена на јавни увид и време када се може вршити увид.

Надлежни орган/организациона јединица дужан је да свим заинтересованим органима и организацијама и јавности који врше увид у изложену студију о процени утицаја  пружи потребне информације и помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби и мишљења на студију о процени утицаја.

Заинтересовани органи, организације и јавност подносе примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику и предају их надлежном органу који је изложио студију о процени утицаја на јавни увид.

У току трајања јавног увида надлежни орган/организациона јединица је дужан да води евиденцију о извршеном јавном увиду (у виду дневника или службене белешке) и која чини саставни део документације о спроведеном јавном увиду.

Надлежни  орган/организациона  јединица  обезбеђује  вођење  записника  на  јавној  расправи  у  који  се  уносе  све примедбе, предлози и мишљења дати у току јавне расправе.

У записник са јавне расправе уносе се подаци о времену и месту одржавања јавне расправе, свим присутним на јавној расправи и попис свих учесника у дискусији.

Носилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја. У току јавне расправе сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на студију о процени утицаја у писаном облику могу у одређеном времену образложити примедбе пред надлежним органом и носиоцем пројекта. На сваку изнету примедбу носилац пројекта заузима став и јавно га износи пред надлежним органом/организационом јединицом, подносиоцем примедби и присутнима на јавној расправи. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност за време трајања јавног увида подносе примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предају их надлежном органу.

Надлежни орган /организациона јединица доставља извештај са јавне презентације и јавне расправе са прегледом мишљења заинтересованих организација, органа и заинтересоване јавности техничкој комисији у року од 3 дана (законски рок), односно 1 дан ( препоручени рок) по завршеном јавном увиду.

Техничка комисија испитује студију о процени утицаја, разматра извештај са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта.

Председник техничке комисије може на седницу комисије позвати носиоца пројекта, обрађиваче студије о процени утицаја, као и представнике надлежних органа и организација који су издали услове, сагласности и мишљења у претходном поступку.

На предлог техничке комисије, надлежни орган/организациона може захтевати од носиоца пројекта да у року од 8 дана (евентуални рок) изврши измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја.  Ако носилац пројекта не поступи у свему по захтеву, надлежни орган/организациона јединица може, на предлог техничке комисије, одобрити највише још један додатни рок од 8 дана (евентуални рок) за измене и допуне студије о процени утицаја.

Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке достави надлежном органу/организационој јединици најкасније у року од 30 дана (законски рок), односно у року од 10 дана (препоручени рок) од дана пријема студије о процени утицаја од надлежног органа.

Рок за оцену студије не тече за време остављено носиоцу пројекта за измене и допуне студије о процени утицаја.

Надлежни орган/организациона јединица доноси Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја,  на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта и инспектору за заштиту животне средине града/општине у року од 10 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од дана пријема извештаја.

Надлежни орган/организациона јединица о одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја дужан је да у року од 10 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок)  од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе, организације и јавност о:

  1. садржини одлуке;
  2. главним разлозима на којима се одлука заснива; 3) најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја.

Упутство о правном средству: Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја или одбијању захтева за давање сагласности надлежног органа је коначно.

Против решења подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор.

Законски рок је: 93 дана (Закон о процени утицаја на животну средину). Препоручени рок: 44 дана.

Захтев за Сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top