ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПЦИ

Подносилац прилаже:

 1. Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса;
 2. Фотокопију личне карте или извод из чиповане личне карте;
 3. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства ( чел од пензије, доказ о примању додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатака за помоћ и негу другог лица,потврда послодавца о висини примања идр.);
 4. Доказ о правном основу коришћења непокретности (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење и сл.);
 5. Последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас;
 6. Одговарајућа медицинска документација за члана домаћинства- потврда од изабраног лекара да користи електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији рад је неопходно напајање из електро дистрибутивне мреже ( само у случају уколико остарује право на статус енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса због здравственог стања).
 1. Доказ о пребивалишту и сродству подносиоца захтева;
 2. Уверење надлежне филијале Националне службе за запошљавање за незапослена лица, односно кориснике новчане накнаде;
 3. Школска потврда за децу старију од 15 година;
 4. Доказ о приходима из Пореске управе о приходима подносиоца захтева или чланова домаћинства по основу самосталне делатности;
 5. Доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 6. Уверење управе јавних прихода из места пребивалишта и места рођења, да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;
 7. Оверени препис аката којим је утврђено право на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања можете преузети овде.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца можете преузети овде.

Докази се прибављају за месец који претходи месецу подношењу захтева, осима ако посебним прописом није другачије уређено.

Подносилац захтева при подношењу захтева даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан законом.

 

Место предаје документа: Услужни центар (шалтер број 6).

Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00

Телефон: 013/861-033

 

Scroll to Top