Select Page

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТА

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,  21 000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.12.2020. године.

оглас

МРЈУ – Регионални просторни план АП Војводине 2021-2035

графички прилог МРЈУ 1

графички прилог МРЈУ 2

 

 

Урбанистичко- архитектонска разрада локације комплекса Биогасног постројења “Алтер биогас I”

 

 

Урбанистичко – архитектонска разрада локације комплекса Биогасног постројења “Алтер биогас I” за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора на комплексу парц. кат. бр. 1701/10 и 1701/9 к.о. Хајдучица, у Хајдучици, Радна зона бб…