ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

  • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
  • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
  • остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
  • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону;
  • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
  • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
  • у поступку верификације по налогу Министарства, просветни инспектор испитује испуњеност услова за оснивање и почетак рада установа, испуњеност услова у поступку давања сагласности за обављање проширене делатности, за обављање делатности у издвојеном одељењу, у случају статусних промена, промене седишта установе и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону;
  • у поступку забране рада установе, просветни инспектор контролише да ли установа испуњава прописане услове за рад, односно да ли обавља делатност на прописани начин, као и да ли у установи постоји обустава рада или штрајк организован супротно закону.

 

За више информација можете посетити сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Контакт:

Просветни инспектор: Татјана Ђорђијевски
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 7)
Е-маил: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top