Радна тела Општинског већа

За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање на седницама Већа, Веће може образовати Радна тела ради обављања одређеног задатка. Мандат Радног тела престаје извршењем задатка и подношењем извештаја Већу.

Радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови задаци, утврђује број и састав чланова и време на које се именују.

Председник радног тела је, по правилу, члан Већа задужен за област за коју се радно тело образује.

Чланови радних тела су чланови Већа и запослени у Општинској управи, а могу бити и појединци – стручњаци за одређена питања.

Радна тела Општинског већа општине Пландиште су:

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Раде Сурла – члан Комисије
 2. Милош Манојловић – члан Комисије
 3. Бранка Пантић – члан Комисије
 4. Јадранка Граовац – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

 1. Бојана Јовановић – председник Комисије
 2. Јагода Бањанин – члан Комисије
 3. Наташа Боројевић – члан Комисије

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Милан Росић – представник Општинске управе општине Пландиште
 2. Драгослав Аврамовић – представник Општинске управе општине Пландиште
 3. Љиљана Куневски – представник Републичког геодетског завода, Група за катастар непокретности Пландиште

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

 1. Магдалена Тошић, представница Општинске управе, председница
 2. Весна Стојановски, представник Општинске управе, члан
 3. Љиљана Љујић, представница Центра за социјални рад, чланица
 4. Јасмина Пантић, представница Центра за социјални рад, чланица
 5. Др Марија Миленковић, представница Дома здравља, чланица

 

KОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

 

 1. Александра Одавић Мак, председница Комисије
 2. Магдалена Тошић, чланица Комисије
 3. Татјана Шипка, чланица Комисије
 4. Mилош Манојловић, члан Комисије
 5. Бранка Пантић, чланица Комисије

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 1. Јован Репац – председник  Савета
 2. Бојан Бисерчић – заменик председника Савета
 3. Др Драго Божић – члан Савета
 4. Сава Дивљаков – члан Савета
 5. Раде Митровски – члан Савета
 6. Золтан Ковач – члан Савета
 7. Борислав Родић – члан Савета
 8. Страхиња Брекић – члан Савета

 

Секретар Савета за безбедност саобраћаја је Игор Ђорђевски.

 

САВЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

 1. Јован Репац – председник  Савета
 2. Горан Доневски – члан Савета
 3. Магдалена Тошић – чланица Савета
 4. Ђурђевка Тафра – чланица Савета
 5. Бојан Бисерчић – члан Савета
 6. Милица Гријак – чланица Савета
Scroll to Top