ПРИВРЕДА

Пландиште - мапаТериторија општине Пландиште налази се у југоисточном делу АП Војводине, тачније у источном делу Баната. Простире се између границе са суседном Румунијом на истоку, општине Сечањ на северу, општине Алибунар на западу и општине Вршац на југу.

Подручје општине Пландиште у односу на важније комуникације има релативно повољан положај. Кроз Општину пролази железничка пруга на линији Зрењанин – Пландиште – Вршац – Бела Црква и државни пут првог реда, на релацији Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац.

Општина Пландиште доста је разуђена, има чак 14 несељених места. То су поред седишта Општине, насељеног маста Пландиште, још и: Банатски Соколац, Милетићево, Марковићево, Дужине, Стари Лец, Хајдучица, Велика Греда, Јерменовци, Барице, Лаудоновац, Маргита, Купиник и Велики Гај. Сва насељена места су руралног типа.

И поред заступљености сва три вида саобраћаја (друмски, железнички и водни), основни инфраструктурни проблем је неискоришћеност геостратегијског положаја општине Пландиште. Удаљеност седишта Општине, тј. насељеног места Пландиште од важнијих саобраћајница и градских центара је следећа:

Процена стања животне средине је пресек стања животне средине у локалној средини, онако какво је оно данас.
На територији Општине није успостављен катастар загађивача, као ни мониторинг воде, ваздуха и земљишта. На предметном простору нема већих индустријских објеката, потенцијалних загађивача. На територији општине Пландиште налазе се и Национални паркови, специјални резервати природе и заштићена природна добра, те је стога неопходно водити рачуна о животној средини.

Oпштина Пландиште налази се у умерено – континенталном климатском појасу, карактеристичном за Банат:

  • средња годишња температура од 11,5°С је највиша у Војводини;
  • зиме су најтоплије у Војводини 1,5°С;
  • oво је најветровитији део Војводине, кошава се јавља просечно 73 дана годишње;
  • са највећом количином падавина (просечно годишње 657 mm/m2).

Општина Пландиште је у Србији мапирана као једна од општина са највећим потенцијалом обновљивих извора енергије што је и разлог за постојање првог регистрованог Ветро парка код нас.

Може се рећи да је цела територија Општине део типичне банатске равнице, са разликама између апсолутних висина које износе 14,9 m. Најнижа тачка (74,6 m) налази се на потезу Липтај у атару Јерменовци (Иланџанска депресија). Највиша тачка (89,5 m) налази се на језерско-лесној тераси на потезу Визурин (североисточно од Маргите). Преовлађују висине између 76 m и 79 m.

Нафтна бушотина

Подручје Општине Пландиште располаже енергетским сировинама, нафтом и природним гасом. Нафта се експлоатише на нафтном пољу Велика Греда и нафтно поље Јерменовци. Општина Пландиште је богата и изворима термалних вода који су откривени приликом трагања за нафтом и земним гасом. Већ на дубини од 600 m – 650 m откривене су термалне воде чија се температура креће од 45 °C – 50 °C. На дубини од 800 m, вода достиже темературу од 60 °C.

Водни ресурси су у значајној мери заступљени на територији општине Пландиште. Територијом Општине протичу три речна тока: Брзава, Моравица и  Ројга који долазе из Румуније, а завршавају се у Општини. Укупна дужина ова три тока на територији општине Пландиште износи 44 km. За одвођење површинских вода, као и регулисање режима подземних вода, изграђена је густа каналска мрежа у укупној дужини од  990,5 km.

Укупан број становника општине Пландиште, по попису из 2011. године износи 11.365.

Општину карактерише хетерогена национална и етничка структура:

Срби чине – 51,76%, Национална структура
Мађари – 11,29%,
Македонци – 9,19%,
Румуни – 6,92%,
Словаци – 5,43%,
Роми – 2,48%,
Остали народи и народности чине – 12,93%.

С обзиром на мултиетнички састав Општине, степен толеранције у општини Пландиште је израженији него код неке хомогене средине. На овом простору припадници различитих нација су већ вековима уназад научили да се може живети заједно.

Вишејезичност је заступљена у свим институцијама локалне самоуправе као и у школама и предшколским установама. У службеној употреби су: српски, мађарски, румунски, словачки и македонски језик.

У погледу нивоа образовања, у општини Пландиште има највише лица са:

  • средњом стручном спремом – 47 %,
  • основним образовањем – 27 %,
  • непотпуно основно образовање – 14 %,
  • више и високо образовање – 8 %,
  • док је без школе – 4 % становништва.

У Општини Пландиште је већ дужи низ година присутан висок ниво незапослености. Међутим незапослена лица су обучена за рад у пољопривреди (ратарска, воћарска производња), у прерађивачкој, текстилној индустрији, нафтној индустрији и индустрији полимера.

Путну мрежу на подручију општине Пландиште чини мрежа државних и локалних путева. Најважније саобраћајнице које пролазе кроз општину су деонице државног пута I Б, реда број 18,Пут
Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац – Стража – Бела Црква – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово) и државног пута II A, реда број 132, Пландиште – Алибунар.

Поред државних путева значајан сегмент путне мреже представљају и локални путеви који повезују сва насељена места на територији општине Пландиште.

Укупна дужина уличних – насељских саобраћајница на територији општине Пландиште износи 116,854 km, од чега са савременим коловозом – асфалтном подлогом 102,334 km саобраћајница.

Железнички саобраћај на подручју општине Пландиште већ годинама није у функцији, како путничког тако и робног транспорта. Такође не постоји повезивање овог вида саобраћаја са остали видовима. Концепцијско определење у домену железничког саобраћаја била би модернизација и реконструкција железничке инфраструктуре у циљу афирмације овог вида саобраћаја у домену превоза људи и роба посебно у светлу међурегионалних повезивања регија држава Србије и Румуније (Темишвар – Вршац – Бела Црква – Базијаш). Ову пругу на територији АПВ треба предвидети као планирану регионалну пругу (деоница Зрењанин – Вршац – Бела Црква).

Водни саобраћај, односно једини пловни пут на територији општине Пландиште чини канал из система ОКМ ХС ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј, који омогућује транспорт роба и транспорт путника. Хидролошки услови дозвољавају пловидбу током целе године.

Реконструкцијом и изградњом теретног пристаништа за расуте и кабасте терете у зони Јерменоваца формирала би се иницијална јединица интегралног саобраћаја, не само овог простора већ и околних општина. Овакво определење је у циљу афирмације водног саобраћаја, као вида јефтиног превоза на овом простору. За имплементацију потребних садржаја водног саобраћаја (и путничког пристана) у Јерменовцима у оквиру обале канала, постоје одлични просторни и хидролошки услови.

На територији општине Пландиште се налази 127.577 km средњенапонске ваздушне мреже и 8.396 km средњенапонске кабловске мреже.

Јавна расвета у насељеним местима није потребног нивоа. У већини насељених места иста је старости преко 25 година. О одржавању мреже јавне расвете у свим насељеним местима старају се месне заједнице.

Карактеристично за ово подручје је раст малих индустријских потрошача.

Неопходно је залагати се за развој обновљивих извора енергије, изградњом ветропарка Пландиште I, као и даље проширење у јужним деловима општине Пландиште.

На подручију општине Пландиште не врши се дистрибуција топлотне енергије и нема планова за изградњу топлана.

ГасОпштина Пландиште снабдева се природним гасом преко магистралног гасовода МГ – 01 и разводног гасовода РГ – 01 – 19, наведени гасоводи везани су за гасоводни систем ЈП „Србијагас-а“.

На територији Општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи гасоводни објекти (МРС и ПП шахте). Дистрибуцију гаса на територији општине Пландиште врши ЈП „Полет“ Пландиште.

Гасификација је извршена у свим насељеним местима општине Пландиште осим насељеног места Лаудоновац.

Постојећа гасоводна инфраструктура задовољава садашње потребе потрошача. Планиране активности на унапређењу снабдевања становништва природним гасом су, замена дистрибутивних гасних мрежа од челичних цеви полиетиленским цевима у насељеним местима Велика Греда и Пландиште, реконструкција дела прикључног гасовода Велика Греда – Пландиште и изградња станица катодне заштите дистрибутивних гасних мрежа Велика Греда и Стари Лец.

За квалитетно одвијање електронског комуникационог саобраћаја на подручју општине Пландиште, изграђени су квалитетни спојни путеви оптичким кабловским везама, уз све главне локалне и путне правце.

Телекомуникациона инфраструктура која обухвата изградњу или постављање, одржавање, коришћење и давање на коришћење јавних комуникационих мрежа и припадајућих средстава, као и пружање јавно доступних електронских комуникационих услуга, на територији општине Пландиште претежно спроводи „Телеком Србија“ А.Д. Београд.

Може се рећи да је електронска комуникациона инфраструктура на подручју општине Пландиште, по квалитету и по капацитету на задовољавајућем нивоу.

Укупна дужина водоводне мреже на територији општине је 131,57 km. Свако насеље има изграђене сепаратне системе за снабдевање водом, осим насеља Велики Гај и Купиник који користе заједничко извориште. Водоводи су грађени у различитом временском периоду углавном по надзором месних заједница, применом различитих техничких решења.

Водоторањ ПландиштеСамо у насељу Пландиште постоји изграђен водоторањ за снабдевање насеља водом капацитета 350 m3, а у Општини има и 18 бунара различитих капацитета.

О водоводној мрежи у свим насељеним местима на територији општине Пландиште стара се Јавно предузеће „Полет“ Пландиште.

Поред постојећих система водоснабдевања, у свим насељеним местима као алтернативни извори снабдевања водом постоје велики број тзв. мини водовода који су још у употреби, чија је изградња вршена седамдесетих година прошлог века. Значајан сегмент или алтернативни извор представљају и јавне чесме којих на подручју Општине има 54.

На целокупној површини општине Пландиште изграђена је каналска мрежа за одвођење сувишних вода по критеријумима који су важили у времену изградње, а при том уважавајући економску снагу друштва. Целокупна територија Општине подељена је у осам сливова за одводњавање, од чега пет на територији Општине, а три на територији општине Пландиште и суседних општина.

На површини сливова на територији Општине изграђена је каналска мрежа која обухвата главне одводне канале, као и секундарну каналску мрежу која прихвата сувишне површинске и подземне воде са пољопривредног и другог земљишта.

Што се тиче процене угрожености територије општине Пландиште од сувишних вода, може се константовати да је на подручју Општине изграђено 990,5 km каналске мреже, да је у одбрану од поплава укључено 9 црпних станица, да је дуж целе границе са Румунијом изграђен одбрамбени насип у дужини од 23,43 km. Овакав систем требао би да обезбеди заштиту од површинских, подземних и спољних вода са високим степеном сигурности који наука и пракса познаје.

Scroll to Top