ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права које се односе на:

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, и лична карта једног родителја – за малолетне);
3. Пријава боравишта;
4. Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације раселјеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте;
5. Две фотографије (25×32цм) за старије од шеснаест година.

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родителја – за малолетне);
3. Пријава боравишта;
4. Доказ везан за измену;
5. Две фотографије (25×32цм) за старије од шеснаест година.

Потребна документа:

1. Захтев који можете преузети овде;
2. Решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица;
3. Избегличка-прогнаничка легитимација;
4. Решење о прихвату у држављанство РС/ извод из истог/ уверење о држављанству РС.

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Избегличка-прогнаничка легитимација;
3. Решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица;
4. Докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Оригинал решење Комесаријата;
3. Избегличка-прогнаничка легитимација.

Сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Доказ да поседује непокретност у општини где се преселјава, или
3. Изјава власника, који га прима на смештај, оверена у општини;
4. Доказ да је кућа-стан, у који га прима његов.

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

Потребна документа:

1. Потписан захтев странке;
2. Извод из матичне књиге умрлих;
3. Избегличка-прогнаничка легитимација преминулог лица;
4. Оригинал рачуни погребног предузећа;
5. Легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко-прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених, за малолетне чланове породичног домаћинства);
6. доказ о незапослености са тржишта рада;
7. доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом:

1. да је преминуло лице имало статус избеглог-прогнаног лица и да до момента смрти није имало примања, по било ком основу, у РС или землји порекла;
2. да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2.500 динара, по члану породичног домаћинства.

Сви захтеви Комесаријату за избеглице и миграције подносе се преко Повереника за избеглице Општине Пландиште.

Контакт:

Повереник за избеглице и миграције: Милица Гријак
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 7)
Е-маил: milica.grijak@plandiste-opstina.rs; milica.grijak@gmail.com

За више информација посетите сајт Комесаријата за избеглице кликом овде.

Scroll to Top