Продужење рока важности интегрисане дозволе

Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе подноси свако физичко или правно лице/предузетник – оператер (које, у складу са прописима, управља постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука   у области техничког функционисања постројења, за постројења која су обухваћена Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“ број 84/05), односно  за постројења и активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни орган јединице локалне самоуправе), коме је издата интегрисана дозвола.

Уз писани захтев оператер прилаже: пројекат за планирано односно изграђено постројење; извештај о последњем техничком прегледу; план вршења мониторинга; резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада; план управљања отпадом; план мера за ефикасно коришћење енергије; план мера  за  спречавање  удеса  и  ограничавање  њихових  последица;  план  мера  за  заштиту  животне  средине  после престанка рада и затварања постројења; акт о праву коришћења природних ресурса; изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтев истините, тачне, потпуне и доступне јавности; доказ о уплати административне таксе.

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган из сопствене службене евиденције, зависно од постројења, и то: за нова постројења – сагласност на студију о процени  утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса; за постојећа постројења – сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом. Правни основ за поступање су члан 9., 103. ст. 1. и 3. и 215. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Овај поступак се спроводи у складу са чланом 21. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15). Спровођење овог поступка  Законом је стављено  у надлежност, органу/организационој  јединици  градске/општинске  управе  надлежном  за  послове  заштите  животне  средине,  у  складу  са чланом 5. став 3. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15).

Подзаконска акта која су непосредно примењују током спровођење овог поступка су:

Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“ број 84/05); Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС“ број 30/06);

Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник РС“ број 30/06);

Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Службени гласник РС“ број 69/05); Уредба о критеријумима за утврђивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Службени гласник РС“ број 84/05).

Захтев се подноси у писаној форми, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, најкасније четири месеца пре истека рока важности интегрисане дозволе. Продужење рока важности интегрисане дозволе врши се на начин и по поступку прописаним за њено издавање.

Захтев за продужење рока важности интегрисане дозволе, након подношења и пријема истог, пријемна канцеларија одмах прослеђује надлежном органу/организационој јединици градске/општинске управе на разматрање и обраду, односно ради утврђивања чињеница и околности од значаја за поступање у овој управној ствари, у року од 1 дана (препоручени рок). Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони ( рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Надлежни орган/организациона јединица обавештава органе и организације у области: пољопривреде, водопривреде, шумарства, планирања, изградње, саобраћаја, енергетике, рударства, заштите културних добара, заштите природе и др. као и друге органе локалне самоуправе и заинтересовану јавност (путем медија и то најмање у једном  локалном  листу  који  излази  на  подручју  које  ће  бити  захваћено  утицајем  активности  и  постројења,  као  и  путем интернета) о пријему захтева, у року од 5 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од дана пријема уредног захтева за продужење рока важности интегрисане дозволе.

На  захтев  других  органа  и  организација  надлежни  орган/организациона  јединица  доставља  копију  захтева  за продужење рока важности интегрисане дозволе и ставља на увид одговарајућу документација, а на захтев заинтересоване јавности надлежни орган/ организациона јединица доставља копију захтева за продужење рока важности интегрисане дозволе, одмах  по  подношењу  захтева  за  издавање  копије  или  стављања  на  увид.  Органи  и  организације  и  представници заинтересоване јавности достављају своја мишљења надлежном органу/организационој јединици у року од 15 дана од дана пријема обавештења (законски рок).

Надлежни орган/организациона јединица је дужан да нацрт продужења рока важности интегрисане дозволе изради у року од 45 дана (законски рок), односно 30 дана (препоручени рок) од дана пријема уредног захтева за продужење рока. Приликом израде нацрта продужења рока важности интегрисане дозволе надлежни орган разматра мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган/организациона јединица је дужан да, на захтев заинтересованих органа и организација, обавести о нацрту продужења рока важности интегрисане дозволе и могућности увида у пратећу документацију, заинтересоване органе и организације (у писаној форми) и заинтересовану јавност (путем медија и то најмање у једном локалном листу који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем активности и постројења, као и путем интернета), у року од 5 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од дана пријема таквог захтева, као и да на захтев других органа и организација и заинтересоване  јавности  без  одлагања,  одмах  (законски  рок)  достави  копију  нацрта  продужења  рока  важности интегрисане дозволе. Органи и организације и представници заинтересоване јавности могу надлежном органу доставити своја мишљења о нацрту продужења рока важности интегрисане   дозволе, у року од 15 дана (законски рок) од дана пријема обавештења.

За оцену услова утврђених у нацрту продужења рока важности интегрисане дозволе надлежни орган/организациона јединица  образује  техничку  комисију,  којој  доставља  нацрт  продужења  рока  важности  интегрисане  дозволе  заједно  са захтевом оператера и пратећом документацијом, мишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на нацрт продужења рока важности интегрисане дозволе, у року од 10 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од истека рока за достављање мишљења органа и организација и представника заинтересоване јавности на нацрт.

Техничка комисија израђује извештај у року од 8 дана (препоручени рок) од дана достављања нацрта продужења рока важности интегрисане дозволе  заједно  са  захтевом  оператера  и пратећом документацијом, мишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на нацрт. Техничка комисија без одлагања, одмах доставља надлежном органу/организационој јединици израђени извештај.

Надлежни орган/организациона јединица доноси Решење о продужењу рока важности интегрисане дозволе, односно о одбијању захтева за продужење рока важности интегрисане дозволе, у року од  25 дана (законски рок), односно 12 дана (препоручени рок), од дана пријема извештаја техничке комисије.

Укупан рок за издавање решења је 120 дана (законски рок), односно 100 дана (препоручени рок), од дана пријема уредног захтева за продужење рока важности интегрисане дозволе. У изузетним случајевима, на захтев оператера или на иницијативу надлежног органа, рок се може продужити, али не дуже од 240 дана (законски рок), односно 200 дана (препоручени рок) од дана пријема уредног захтева. О продужењу рока, разлозима, као и новом року за доношење решења, надлежни орган обавештава подносиоца захтева.

Дозвола има садржај према Правилнику о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник РС“ број 30/06). Надлежни  орган/организациона  јединица  ће  одбити  захтев  за  продужење  рока  важности  интегрисане  дозволе  ако:  1) постројење за обављање активности за коју се захтева дозвола не испуњава прописане услове; 2) на основу података и документације садржаних у захтеву нису испуњени услови за примену прописаних стандарда животне средине; 3) захтев садржи нетачне податке који су од утицаја на издавање дозволе.

Решење о продужењу рока важности   интегрисане дозволе, односно о одбијању захтева за продужење рока важности интегрисане дозволе надлежни орган/организациона јединица доставља подносиоцу захтева-оператеру и о томе обавештава друге органе и организације (у писаној форми) и заинтересовану јавност (путем медија и то најмање у једном  локалном  листу  који  излази  на  подручју  које  ће  бити  захваћено  утицајем  активности  и  постројења,  као  и  путем интернета) у року од 8 дана(законски рок), односно 2 дана(препоручени рок) од дана доношења решења.

У складу са чланом 25. Закона и Правилником о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Службени гласник РС“ број 69/05) врши се упис у регистар издатих дозвола које води надлежни орган/организациона јединица.

Интегрисана дозвола продужава се на период који не  може бити дужи од десет година, за једно или више постројења на истом месту којим управља исти оператер.

Упутство о правном средству: Против Решења о продужењу рока важности интегрисане дозволе, односно о одбијању захтева за продужење рока важности интегрисане дозволе није допуштена жалба. Подносилац захтева  може покренути управни спор.

Законски рок је: 120 дана (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине).

Препоручени рок: 100 дана.

Захтев за Продужење рока важности интегрисане дозволе можете преузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top