ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права из области имовинско-правних послова:

Странка подноси захтев на прописаном обрасцу и исти предаје писарници.

Захтев за брисање заложног права можете преузети овде.

Потребна документација:

1. Потврда о исплати кредита на непокретности која је предмет заложног права;
2. Препис листа непокретности;
3. Доказ о уплати административне таксе;
4. Документација се подноси у оригиналу.

Рок за решавање предмета:

8 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом)

Републичка такса:  _/_ динара
Локална административна такса: 300,00 динара

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор, правно или физичко лице: за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта, за промену намене објекта или дела објекта, уколико се врши промена намене објекта односно простора у другу намену, накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се као разлика трошкова.

Инвеститор је дужан да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе закључи уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта, у складу са одредбама Закона.

Захтев за регулисање односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта можете преузети овде.

 

Потребна докуметација:

Потребно је на увид доставити главни, односно идејни пројекат објекта чија се изградња планира.

 

Рок за решавање предмета:

8 дана од дана подношења захтева са комплетном документацијом.

 

Републичка такса: _/_ динара,
Локална административна такса: _/_ динара,

 

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

Поступак се покреће по захтеву заинтересованог лица, који обавезно садржи податке о подносиоцу захтева, објекту, локацији, односно катастарске податке о предметном пословном простору.

Захтев за закуп пословног простора можете преузети овде.

По пријему захтева, председник општине Пландиште доноси Решење којим се покреће поступак давања у закуп предметног пословног простора. На основу наведеног Решења Комисија за давање у закуп пословног простора расписује Јавни оглас. По протеку рока оглашавања, Комисија спроводи поступак давања у закуп пословног простора, јавним надметањем, лицитацијим и записник о избору најповољније понуде доставња председнику општине, који потом Решењем констатује да се пословни простор даје у закуп најповољнијем понуђачу, исти је дужан да у року од 8 дана од дана одржане лицитације са општином Пландиште закључи Уговор о закупу.

 

Потребна документација:

Пријава за учешће на лицитацији, доказ о уплати гарантног износа.

 

Републичка такса: _/_ динара
Локална административна такса: _/_ динара

Претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, за лица која су носиоци права коришћења на изграђеном или неизграђеном грађевинском земљишту, односи се на грађевинско земљиште на коме је као титулар права својине уписана Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Накнада за конверзију представља тржишну вредност тог земљишта у моменту подношења захтева за конверзију, а висина накнаде може се умањити у складу са условима прописаним законом и прописима о контроли државне помоћи.

Експропријација је вид одузимања или ограничавања својине на непокретностима до кога долази ради остваривања јавног интереса. Поступак експропријације је састављен од одређених фаза. У том смислу, прва фаза је утврђивање јавног интереса, након чега следи доношење решења о експропријацији, а последњу фазу представља утврђивање накнаде за експроприсану непокретност.

Јавни интерес за експропријацију утврђује Влада Републике Србије, на предлог одређеног корисника експропријације који се подноси преко Министарства надлежног за финансије. Утврђивање јавног интереса представља доношење одлуке да је изградња неког објекта или извођење радова на одређеном месту од јавног интереса.Претпоставку за доношење такве одлуке представља постојање законског основа и да је, у складу са законом, донет одговарајући плански акт којим је на одређеном земљишту предвиђена изградња одређених објеката.О утврђивању јавног интереса Влада одлучује у форми решења које има карактер првостепеног управног акта.Против решења Владе о утврђивању јавног интереса може да се покрене управни спор.Рок за покретање управног спора износи 30 дана од дана објављивања решења Владе у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Након утврђивања јавног интереса започиње поступак експропријације у ужем смислу речи.Поступак за експропријацију спроводи служба општинске управе надлежна за имовинскоправне послове на чијем подручју се налази одређена непокретност.Пре доношења решења, орган је свакако дужан да саслуша власника непокретности о чињеницама од значаја за експропријацију.

О предлогу за експропријацију се одлучује решењем.Првостепено решење о експропријацији подлеже општем правном режиму управних аката, тако да против њега може да се изјави жалба.Након што решење о експропријацији постане правноснажно корисник експропријације стиче право да ступи у посед експроприсане непокретности.

О накнади за експроприсану непокретност се не одлучује у оквиру решења о експропријацији, него се то чини касније споразумом странака или пред надлежним судом.Споразумно одређивање накнаде има карактер поравнања склопљеног у управном поступку.После правноснажности решења о експропријацији општинска управа има обавезу да без одлагања закаже и одржи расправу за споразумно одређивање накнаде.У случају да странке не постигну споразум у року од два месеца од правноснажности решења о експропријацији општинска управа мора без одлагања да све списе предмета достави надлежном суду који ће одлучивати о накнади.Ранији власник и корисник експропријације могу и непосредно да се обрате суду ако надлежна општинска управа пропусти да предмет проследи надлежном суду.

Потребна документација:

Извод из катастра непокретности, који садржи податке о непокретности за коју се предлаже експропријација, оверени извод из одговарајућег планског акта донетог у складу са прописима , доказ да је у складу са законом утврђен јавни интерес за експропријацију, потврду о обезбеђеним средствима у буџету корисника експропријације.

Републичка такса: _/_ динара,
Локална административна такса: _/_ динара.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

За потребе етажирања стамбених-пословних зграда за колективне начине становања и коришћења израђује се етажни план-нацрт посебих делова зграде.

Етажни план-нацрт израђује овлашћено лице архитекта, грађевинске или геодетске струке за који се мора прибавити потврда одсека за урбанизам општинске управе општине Пландиште.

Локална административна такса: 450,00 динара уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Scroll to Top