ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Општинске управе општине Пландиште обављају се изворни и поверени послови заштите и унапређења животне средине који се односе на:

 

 

 

 

 

 

 

 

[box] Опширније о информацијама које се односе на Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе управљањa отпадом[/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Издавање интегрисане дозволе [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Ревизију интегрисане дозволе [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Продужење рока важности интегрисане дозволе [/box]

 

 

 

 

 

 

 

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података („Сл. гласник РС“ бр. 91/2010 и 10/2013).

За потребе регистра прикупљају се:

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  • Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:
    Општинска управа општине Пландиште, Служба за урбанизам, грађевинарство  и заштиту животне средине, Пландиште  ул. Војводе Путника 38.
  • Један комплет образаца електронски на е-маил адресу:

natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Kontakt telefon: 062/8098620

Подаци за Локални регистар извора загађивања привредних друштава и других правних лица и предузетника

 

 

 

 

 

 

 

Контакт:

Наташа Боројевић

Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top