У оквиру Општинске управе општине Пландиште обављају се изворни и поверени послови заштите и унапређења животне средине који се односе на:

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Дозволa за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада
Локални регистар извора загађивања

 

 

 

 

 

 

 

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података („Сл. гласник РС“ бр. 91/2010 и 10/2013).

За потребе регистра прикупљају се:

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  • Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:
    Општинска управа општине Пландиште, Служба за урбанизам, грађевинарство  и заштиту животне средине, Пландиште  ул. Војводе Путника 38.
  • Један комплет образаца електронски на е-маил адресу:

natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Kontakt telefon: 062/8098620

Подаци за Локални регистар извора загађивања привредних друштава и других правних лица и предузетника

 

 

 

 

 

 

 

Контакт:

Наташа Боројевић

Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs