Кабинет Председника општине

У оквиру Општинске управе, образује се Кабинет Председника општине као посебна организациона јединица.

Кабинет Председника општине обавља саветодавне и протоколарне послове, послове односа са јавношћу и административно-техничке послове који су од значаја за рад Председника општине, као и привлачење инвестиција, управљање пројектима и праћење реализације буџета за инвестиције.

У Општинској управи Председник општине поставља највише три помоћника Председника за поједине области од значаја за Општину и то за: област економски развој, пројекте и спорт, имовинску-правну област и област финансија.

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене овом одлуком и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. За свој рад помоћници Председника одговарају Председнику.

Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф кабинета.

Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос на одређено време – док траје дужност Председника општине.

 

Related image Јелена Леонтијевић, струковни економиста

 Телефон: 013/861-033; 013/861-199
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: office@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top