Пројекти

Опис извођења радова – пројекта:

Извршиће се санација постојећих дотрајалих саобраћајница и паркинга  и извешће се саобраћајнице од асвалта обострано оивичене са ивичњацима  и паркинзи оивичени такође са ивичњацима, чиме ће се омогућити трајност саобраћајница и паркинга. Такође  ће се и решити одводња атмосферских вода са санираних саобраћајних  површина што је до сада био велики проблем и један од кључних разлога за пропадање постојећих саобраћајница и паркинга.

 

Циљ извођења радова – пројекта:

Постојеће саобраћајнице су од асфалта ширине 3,00 м и дужине по 90,,оо м које су у лошем стању са великим бројем мрежастих пукотина и ударних рупа као и постојећи паркинзи. Постојеће асфалтне површине се руше. Постојећи тротоари од бетона се задржавају и уклапају у будући коловоз.Саобраћајнице ОСА 1 прилагођена је планираним саобраћајним токовима ширине 3,50 м да би се обезбедио прилаз ватрогасним ,комуналним и осталим  возилима . Саобраћајница ОСА2 ( од саобраћајнице ОСА1 до ул. Обилићева) опслужује постојеће зграде, ширине је 3,00 м и уз коју је предвиђено санирање постојећих паркинга односно извођење управних и паралелних паркинга. Положај нивелете и висинско решење коловоза обе осе  условљено је на уклапање са котама на уклапању изграђених саобраћајница у ул. Војводе Путника и ул. Обилићевој. Извешће се саобраћајнице од асвалта обострано оивичене са ивичњацима  и паркинзи оивичени такође са ивичњацима, чиме ће се омогућити трајност саобраћајница и паркинга. Такође  ће се и решити одводња атмосферских вода са санираних саобраћајних  површина што је до сада био велики проблем и један од кључних разлога за пропадање постојећих саобраћајница и паркинга.

 

Инвеститор:  Општина Пландиште.

Период извођења радова-имплементације: 12.10.2018. – 31.01.2019. године.

Уговорена вредност радова – пројекта: 4.720.585,00 динара без ПДВ-а односно 5.664.702,00 са ПДВ-ом

Извођач радова –група ирвођача: „БАУМЕИСТЕР“ Београд, Максима Горког 117; АД “СРЕМПУТ“ Рума, Трг ослобоћења 12.           

Одговорни извођач радова : Чортановачки Борислав, дипл. инж. грађ.

Стручни надзор над извођењем радова на санацији паркинга и пешачких стаза – Надзорни орган : “TRIFKOM INŽENJERING“ДОО, Београд, Велизара Станковића 4, одговорни вршиоци стручног надзора Томислав Трифковић дипл. инг. грађ. и Данијела П. Убовић дипл. грађ. инж.

Уговорена вредност стручног надзора: 108.330,00 без ПДВ-а односно 129.996,00 динара са ПДВ-ом.

Извор финансирања: Сопствена – буџетска средства.

Scroll to Top