ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36/2018 – ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ (АТАРСКИХ) ПУТЕВА И КАНАЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава),  позива  понуђаче  да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности радова „ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ (АТАРСКИХ) ПУТЕВА И КАНАЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања можете погледати овде.

Одговоре на питања можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење Пондуа/Пријава можете погледати овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

 

Scroll to Top