ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 24/2017

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр 4-228/2017 од 21.08.2017. године, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка дрва за огрев за потребе канцеларије за смањење сиромаштва“ у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top