Покреће се поступак јавне набавке 8/2017

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 4-82/2017-II од 18.04.2017. године, Општина Пландиште у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка котларнице за Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту“, ЈНМВ 8/2017, интерни бр. 4-97/2017-II у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top