ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Општинска управа општине Пландиште  на основу  члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о пријему  захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за издавање интегрисане дозволе  оператера „ВИНДИЈА“ д.о.о. Лајковац, ФАРМА ВЕЛИКА ГРЕДА, улица Маршала Тита бб, Велика Греда,  број 501-2/2021-02-IV од 11.01.2021. године. Захтев се односи на рад постројења Фарме Велика Греда и обављање активности това бројлера, на локацији катастарскa парцелa бр. 1102  КО Велика Греда.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 14, сваког радног дана од 10-13 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Scroll to Top