Последња, 27. седница Скупштине општине Пландиште одржана је данас, 18. 04.2019.године. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште, одборници су расправљали иодлучилали о 33 тачке.

Прво је разматран Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019.годину (Први допунски буџет). У оквиру ове тачке детаљно је објашњено повећавање буџета који , након првог ребаланса бити коригован са 591.158.212 динара на 633.310.000 динара Након тога одборници су  донели  Одлуку о месним заједницама на територији општине Пландиште којом се уређује правни статус месне заједнице, укидање или промена подручја месне заједнице, распуштање савета месне заједнице , права и дужности, број чланова савета , финасирање и друга питања од значаја за рад и функционисање месне заједнице. У оквиру ове тачке је речено да се због демографских промена у општини , Статум општине смањује број одборника и већника па ће тако и број чланова Савета месних заједница бити смањен. У свим месним заједницама ће бити по 3 члана изузев МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда и МЗ Хајдучица које ће имате у својм саветима по 5 чланова.

Донета је и Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште у оквиру које је по препоруци Покрајинског секретаријата за образовање сугерисано да се каже да у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица обавља образовање одраслих у посебним одељењима и образоваењ  и васпитање ученика са сметњама уразвоју и инвалидитетом у оквиру посебног одељења од 1. до 8.разреда. На седици је донета и  Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште, Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине, Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Пландиште.

Одборници су усвојили и  Одлуку о измени Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеим и стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште као која гласи да се привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради, односно стамбено пословној згради дозвољено посебним прописима, мора обављати тако да не ремти мир у коришћењу станова. Такође је  донета и Олука о погребним делатностима.

Након тога, разматране су тачке које се односе на месне заједнице, односно Извештаји о раду и финансијски извештаји за 2018.годину МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица. Сви извештаји су једногласно усвојени.

 

Одборници СО Планддиште су на 27.седници доносили одлуке о разрешењима и именовањима за члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,  за председника Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, као и за председника Комисије за месне заједнице, члана Мандатно имунитетне комисије и члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе