ЈАВНА НАБАВКА 18/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-223/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) Наручилац: Општинска управа општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, Позива: Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд, да поднесе понуду у поступку Јавне набавке услуга – одржавање информационог система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе Пландиште.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top