ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 26/2019 – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“-одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу члана 36. став 1. тачка 5. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива брoj: 26/2019, број одлуке 4-335/2019-II од 08.11.2019. године и Решења о образовању Комисије за поступак јавне набавке број: 4-336/2019-II од 08.11.2019. године, припремљена је

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“-одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ
у
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о Закљученом уговору можете преузети овде.

Scroll to Top