ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 14/2019 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2019, дел. број 4-191/2019-II од 10.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 14/2019, дел. број 4-192/2019-II од 10.06.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом уговору можете погледати овде.

 

Scroll to Top