ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 21/2019 – Набавка електричне енергије

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку 21/2019 чији је предмет Јавна набавка услуге „Набавка електричне енергије“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о Закљученом уговору можете погледати овде.

 

Scroll to Top