ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:

Ј А В Н И   У В И Д
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
РАДИО БАЗНE СТАНИЦE НА ЛОКАЦИЈИ „BA1529_01 PA Stari Lec“
“GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100“

„А1 Србија“ д.о.о, Београд, Милутина Миланковића 1ж, поднео је дана 23.11.2023. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта „РАДИО БАЗНE СТАНИЦE НА ЛОКАЦИЈИ  „BA1529_01 PA Stari Lec“ намењен за остваривање сервиса „GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100“ на кат. парц. бр. 1010/2 КО Стари Лец.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 14, радним данима у времену од  8  до 13 часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

 Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Scroll to Top