Нова, 21. седнице СО Пландиште заказана је за петак, 15.06.2018. године у 10,00 сати са укупно 36 тачака дневног реда.

Одборнице СО Пландиште ће на почетку седнице расправљати и одлучивати прво о Предлогу Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину, а одна и о Предлогу  Одлуке о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 година. На дневном предстојеће седнице су и Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима,Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште, Предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења и Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима. Након тога следе Извештаји о раду и Извештаји о финасијском пословању за 2017. годину. Први је Извештај о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2017. годину, а након тога ће се разматрати и следећи извештаји: Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину,Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке Пландиште у 2017. години,Извештај о раду и Финансијског извештаја прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, Извршење плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период од 01.01.2017. – 31.12.2017. годину, Разматрање Наративног извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за социјални рад Пландиште за 2017.годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште, Извештај о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2017. годину, и Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину.

Одобрници СО Пландиште ће на предстојећој, 21. седници размтрати о одлучивати о извештајима о раду и финасијксим извештајима свих месних заједница општине Пландиште, МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јермновци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај.

На дневном реду нове седнице су и :Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште,Предлог Решења о разрешењу директорa Народне библиотеке Пландиште а након тога и именовању директора Народне билиотеке Пландиште, Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“Пландиште,Предлог Решења о именовању члановаУправног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“Пландиште,Предлог Решења о разрешењу члановаШколског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“Пландиште, Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти.

Последња тачка 21. Седнице СО Пландиште су Одборничка питања.