На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац – корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности радова – јавна набавка добара, медицинске опреме за Дом здравља “1. Октобар” из Пландишта.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Другу измену конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.