ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4/2019 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-329/19 од 14.02.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-74/2019-II од 28.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4-75/2019-II од 28.02.2019. године, припремљена је: Конкурсна документација у прековарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку – услуга одржавања информационог система „ХЕРМЕС“.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања можете погледати овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погедати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top