ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 6/2018 – НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Набавка услуге социјалне заштите – Помоћ у кући за стара и одрасла инвалидна лица“.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top