ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 30/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности – УСЛУГЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА.

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Scroll to Top