На основу члана 14. Закона о безбедности и здравлју на раду („Сл.гласник РС”, бр. 101/2005 и 91/2015), а у вези са чланом 80. Закона о раду („Сл.гласник ПЦ” бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 80. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ 16/2008, 17/2012, 3/2015), Начелник Општинске управе доноси Правилник о безбедности и здрављу на раду.

Комплетан Правилник можете погледати овде.