Јавне набавке

Покреће се поступак јавне набавке 18/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште позива понуђаче да поднесу писану понуду у …

Покреће се поступак јавне набавке 18/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 15/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима адаптације објекта …

Покреће се поступак јавне набавке 15/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 16/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МАРГИТА“. Позив за …

Покреће се поступак јавне набавке 16/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 14/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима адаптације и …

Покреће се поступак јавне набавке 14/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 13/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА“. Позив за достављање …

Покреће се поступак јавне набавке 13/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 12/2017

Предмет јавне набавке је јавна набавка услуге – одржавање информационог система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе Пландиште у Пландишту, која ће се спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2.) Закона о јавним набавкама. Општина Пландиште у својству наручиоца позива Институт Михајло Пупин …

Покреће се поступак јавне набавке 12/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 11/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ТРГОВИНЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ У МИЛЕТИЋЕВУ“. …

Покреће се поступак јавне набавке 11/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 7/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац – корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „Адаптација и санација објекта – свлачионице за …

Покреће се поступак јавне набавке 7/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 10/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-92/2017-ИИ од 11.04.2017. године …

Покреће се поступак јавне набавке 10/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 9/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности ”Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији Општине Пландиште и физичко обезбеђење у …

Покреће се поступак јавне набавке 9/2017 Прочитај више »

Scroll to Top