ИЗВЕШТАЈ СА 100. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Јубиларном, 100. седницо Општинског већа општине Пландиште која је одржана у четвртак, 07.03.2019. године, председавао је председник Општине,  Јован Репац. Усазиву седнице је било 10 тачака.

После усвајања записника са 98. и 99. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврдили Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште. У вези са овом тачком је речено да се у Одлуци о организацији Општинске управе општине Пландиште у члану 44. после речи «школску спрему» бришу се речи «положен стручни испит за рад у органима државне управе». Такође је речено да Одлука није усаглашена са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у делу који се однсои на то да службеник на извршилачком радном месту може да сезапослеи и лице које нема положен државни стручни испит али је дужан да га положи у року утврђеном овим Законом.

Након тога утврђен је и Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2019. годину. Овим Програмом обухваћене су парцеле предвиђене за отуђење у 2019. години утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и поступак и начин давања у закуп грађевнског земљишта.

На дневном реду последње седнице Већа утврђен је и Предлог Програма коришћења средстава од наплата накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2019. годину. Овим Програмом планирају се приходи који ће бити остварени од наканде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште,  као и План коришћења тих средстава. Срердства ће се користити за санацију пречистача отпадних вода насеља Пландиште, за иређење каналских мрежа за одводњавање атмосферских вода натериторији општине Пландиште и за изградњу зонанепосредне санитарне заштите изворишта за водоснабдевање насељених места на подручју општине Пландиште.

Утврђен је и Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар – децембар 2018. године. У оквиру ове тачке речено је да Савет за здравље функционише као радно тело СО Пландиште од новембра 2017. године са задатком да заштити шрава пацијената у области заштите права пацијената, у области јавног здраваља и да обавља и друге послове и задатке у складу и на начин одређен одредбама Статута општине Пландиште, Пословника СО и Пословника о раду Савета за здравље. У извештајном периоду није било упућених приговора о повреди појединачних права пацијената Савету за здравље.

На 100.седници Општинског већ општине Пландиште,  већници су једногласно усвојили Предлог Закључка о утврђивању Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште и организовању јавне расправе. У вези са овом тачком је речено да  јавна расправа траје до 22.03.2019. године и да ће се 30.03.2019. године одржати отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтересованим грађанима, представницима удужења грађана и средстава јавног обавештавања. У 2019.години планирано је да ће се по основу наплате прихода од накнада за коришћење јавних површина за које се до 31.12.2018. године наплаћивале локалне комуналне таксе, у буџету општине Пландиште остварити приход од 700.000,00 динара.

Такође једногласно је усвојен и Предлог Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2018. години у оквиру кога је речено  колико  су остварени приходи и расходи у 2018. години. Такође је речено да ће се, на основу програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине, одржавати депоније; да ће се управљати комуналним отпадом у свим МЗ и да ће се оджавати зелене јавне површине.

Усвојен је  Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште у износу од 5.000,00 динара које ће се исплатити у 7 месечних рата.

Претпоследња и последња тачка сазива нове 100. седнице Општинског већа су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица, а након тога и текућа питања.

Scroll to Top