Пре усвајања дневног реда 125. седнице Општинског већа општине Пландиште председавајући, председник општине Јован Репац је предложио допуну дневног реда са још две тачке тако да је на овој седници укупно било 8 тачака дневног реда.

После усвајања записника са 124. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрати и утвдили Предлог Решења о измени Решења о одређивању области за чије праћење су задужени поједини чланови Општинског већа Општине. Тачка се тиче новог члана већа, Мануеле Корња која ће у будуће бити задужена за област Задовољавање одређених потреба грађана у области праћења стања комуналне делатности, коришћења грађевинског земљиша и пословног простора, као и функционисања месних заједница. Након тога већници су усвојили Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште. На 125. седници Општинског већа већници су били упознати са Предлогом Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2019/2020 годину. Услови конкурса су да студенти имају пребивалиште на територији општине Пландиште, да су уписали прву годину студија првог степена на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања Конкурса, да први пут уписују прву годину студија и да нису у радном односу. Након тога, већници су разматрали и усвојили Програм унапређења доступности здравствене заштите старим лицима општине Пландиште радом теренских служби а затим је усвојена Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину, сходно којој се мења укупна вредност Плана јавних набавки са 236.049.948 динара на 241.714.948 динара.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.