ИЗВЕШТАЈ СА 2. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ШЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВШЕЊУ БУЏЕТА

Петак, 4. септембар

Данас је одржана Друга седница Општинског већа општине Пландиште у новом сазиву којом је председавао председник Општине и Већа, Јован Репац. Седници су присуствовали заменик председника, члан Већа по функцији, Душан Ћурчић и начелница Општинске управе, Александра Мак Одавић. На дневном реду било је укупно 5 тачака.

Већници су прво утврдили Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2019. годину. Известилац по овој тачки рекао је да су, анализом приказаних табела извештаја, укупни приходи и примања за 2019. годину у износу од 683.592 хиљаде динара. Расходи су били 651.439 хиљада динара. Буџетски суфицит ја период јануар- децембар 2019. године, остварен је у износу 52.764 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износио је преко 60 милиона динара (60.145.171,23 РСД). Известилац је саопштила већницима да је урађена Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину и да у Извештају, између осталог стоји да по мишљењу Ревизорске куће ХЛБ ДСТ – Ревизија, приложени, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Пландиште на дан 31.12.2019., као и резултате њеног пословања, токова готовине и извршења буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.

Што се тиче Извештаај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2020. године, известилац јe информисао већнике да је обавеза Општине, по Закону о буџетском систему, да редово прати извршење буџета општине Пландиште и да, најмање два пута годишње о томе информише извршни орган локалне власти за шестомесечни и деветомесечни период. За шестомесечни период буџет се извршавао по плану и програму. Укупни приходи у овом периоду износилси су 200.923.871,81 РСД што у процентима износи 30,37% од укупно планираних прихода буџета. Расходи су били 246.022.030,52 РСД. У збиру са пренетим, неутрошеним средставима из 2019. Општина Пландиште је 30. јуна 2020. била у суфициту за 14.474.944,00 РСД. У овом периоду највећи приходи су били од трансвера виших власти, од пореза на зараде и пореза на приход. Највећи расходи су били за текуће одржавање и редовно функционисање индиректних корисника.

Након тога, већници су утврдили Предлог Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште и Предлог Решења о образовању и именовању Савета за безбедност општине Пландиште. Известилац по обе тачке је рекао да се Штаб и Савет мењају због истека манадата и зато што је дошло до кадровских промена у Општини и Дому здравља.

Последња тачка била су текућа питања.

Scroll to Top