ИЗВЕШТАЈ СА 21.СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2017.

Председник СО Пландиште, Ендре Сабо председавао је 21. седницом СО Пландиште која је одржана у петак, 15.06.2018. године са дневним редом од укупно 36 тачака.

Одборници СО Пландиште су на почетку седнице расправљали и изгласали Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да је у периоду јануар-децембар 2017. године остварен буџетски суфицит у износу од 16 милиона 806 хиљада динара. Укупни приходи и примања у 2017. години по основу пореза, доприноса за обавезно социјално осигурање, донација и трансфера, осталих прихода као што су таксе, новчане казне, накнаде за коришћење добара од општег интереса, прихода од продаје добара и услуга и друго, износили су 499 милиона 965 хиљада динара. Расходи су били у висини од 483 милиона 248 хиљада.

Након тога одборници су донели и Одлуку о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 година. У оквиру ове тачке је речено да је разлог за израду Плана садржан у Закону о јавном здрављу којим се прецизно дефинишу обавезе локалних самоупрва које су преузеле на себе нове одговорности у очувању и унапређењу здравља људина својим територијама. Процењено је да ће за реализацију Плана јавног здравља бити потребно преко 40 милиона динара. Средства се обезбеђују из више извора.

На дневном 21. седнице СО Пландиште били су и Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште, Предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења и Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима. Све ове одлуке су донете због потреба за њиховим усклађивањем са ресорним Законом, односно због потреба усклађивања са позитивно правним прописима и доношења одлуке ради несметаног обављања комуналаних делатности.

Одборници су разматрали и усвајали и већи број извештаја о раду и извештаја о финансијском пословању за 2017. годину. Први је био Извештај о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2017. годину, а након тога су се разматрали: Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину коме припада и општина Пландиште, Извештаја о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште у 2017. години, Извештај о раду и Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, Извршење плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период од 01.01.2017. – 31.12.2017. годину, Наративни извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште, Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за 2017. годину, и Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину.

Одобрници СО Пландиште су на 21. седници размтрали и усвојили  Извештаје о раду и финасијске извештаје свих месних заједница општине Пландиште, МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јермновци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај.

На овој седници донета су и следећа решења: Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште, Решења о разрешењу директорa Народне библиотеке Пландиште а након тога и именовању директора Народне билиотеке Пландиште, Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. У оквиру ове тачке је речено да се одређује доктор медицине, др Немања Тасевски из Пландишта да стручно утврђује време и узрок смрти ван здравствене установе, односо Дома здравља и издаје потвду о смрти. Накнада за излазак на терен доктора је у износу од 2.000,00 динара.

Последња тачка 21. Седнице СО Пландиште била су Одборничка питања.

Scroll to Top