ИЗВЕШТАЈ СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња, 23. седница Скупштине општине Пландиште одржана је понедељак, 17.09.2018. године. Седницом је председавао Ендре Сабо, председник Скупштине општине Пландиште.На дневном реду је било 11 тачака.
Одборници Скупштине општине Пландиште су прво разматрали и усвојили Одлуку о приступању доношењу Статута општине Пландиште а након тога ће разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину за период јануар – јун 2018. године. У вези са овом тачком је речено да на основу члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Општина обавезује да свој Статут и друге опште акте усклади са овим законом. Општина је у обавези да предлог статута достави наделжном министарству најкасније шест месеци од ступања на снагу овог закона.
Након тога разматран је, без усвајања и Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да је Законом о буџетском систему прописана обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и да најмање два пута годишње информише извршни орган локалне власти, од јануара до јуна, однсно од јануара до септембра у текућој години. Такође је речено да је буџет општине Пландште донет на основу смерница које су добијене од Министарства финансија. На основу датих смерница урађен је и Извештај о извршењу буџета општине Пландиште за период јануар – јун 2018. године. У овом периоду, заједно са средствима која су пренета из претходне буџетске године, оставрен је суфицит у износу од 8.254.422,69 динара.
Одборници су на последњој седници Скупштине општине Пландиште донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет). У вези са овом тачком је речено да је Другим допунским буџетом коригован буџет на виши ниво и он ће изности 605.020.312,00 динара. У оквиру ове Одлуке урађене су прерасподеле између апропријација, односно повећање – смањење оних апропријација где је недовољно или више од планираних средстава Одлуком у првом допунском буџету.
Одборници су донели и Одлуку о финансирању капиталних инвестиција у 2018. години као и Одлуку о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште за период 2019-2023. У оквиру ове тачке, речено је да је Стратегија израђена на принципу, са грађанином као централном фигуром и са најбољом и искреном жељом да се он осећа социјално заштићеним и егзистенцијално сигурним. Такође је речено да Стратегија осликава тренутно стање на плану социјалне заштите и указује на правце деловања којима се постојећи проблеми могу превазићи и у будућности анулирати. Трајни ефекти овог документа треба да буде смањење сиромаштва и обезбеђење ефикасније и боље заштите рањивих група деце, инвалидних и старијих особа, као и маргинализованих група грађана у општини Пландиште. Тиме ће се битно допринети изградњи солидарне, праведне локалне заједнице са једнаким шансама за све.
Донета је и Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада. Овом Одлуком се одређују локације за одлагање инертног отпада на територији општине Пландиште за насељена места Пландиште, Хајдучица, Стари Лец, Барице, Јерменовци, Велики Гај, Купиник, Банатски Соколац, Милетићево и Дужине. Ове локације уређује и одржава ЈП „Полет“ Пландиште. У одлуци је дефинисан инертни отпад који представља отпад који потиче од грађевинске индустрије и отпад од рушења објеката (цигла, блокови, цреп, бетон, малтер, земља, песак, шљунак…). Одлуком је одређен и надзор над спровођењем, као и казнене одредбе.
Осим тога, одборници су разматрали Финансијски извештај ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину а након тога су донели Решења о давању назива улица и заселака на територији Општине Пландиште. На 23. седници СО Пландиште одборници су донели Решење о разрешењу члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине а након тога и Решење о избору члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине.
Последња тачка била су Одборничка питања.

Scroll to Top