ИЗВЕШТАЈ СА165. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Већници утврдили предлог Завршног рачуна буџета за 2023.

На последњој седници Општинског већа у старом сазиву, 165. по реду седница на дневном реду је било 29 тачака. Седницом је председавао Јован Репац, председник Општине и Општинског већа.

Већници су прво утврдили Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2023. годину. У оквиру ове тачке је речено да Завршни рачун буџета општине Пландиште садржи: Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима.

Извештај о извршењу буџета, Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним, Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве, Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године и Извештај екстерне ревизорске институције о финансијским извештајима. У Билансу стања буџета општине Пландиште на дан 31. децембра 2023. године утврђена је укупна актива у износу од 2.688.307 хиљада динарa и пасива у износу од 2.688.307 хиљада динара.

Након тога и већници су утврдили и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштљ општине Пландиште, предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Пландиште, предлог Решења о образовању Жалбене комисије општине Пландиште коју чине у мандати од 5 годинa три члана: Раде Сурла, дипломирани правник, Магдалена Тошић, дипломирани правник и Наташа Боројевић, мастер аналитичар заштите животне средине. На седници је утврђено и Решења о поништењу решења Општинске управе.

Већници су на овој седници разматрали Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Историјског архива Бела Црква за 2023. годину а затим и Извештај о раду и финасијског извштаја за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године Нарoдне Библиотеке Пландиште и КОЦ Вук Караџић Пландиште. Утврђени су предлози решења о давању сагласности на Извештаје Историјског архива и обе установе културе. Након тога, разматран је Извештај о раду Дома здравља 1. Октобар Пландиште и Црвеног крста Пландиште за 2023. годину а након тога су утврђене сагласност на исте. Разматрани су Извештаји по завршном рачуну за 2023. годину за све три основне школе и Предшколску установу Срећно детињство а затим и предлог Решења о давању сагласности на Извештај по завршном рачуну. На дневном реду последње седнице Општинског већа нашли су се и Извештаји о раду и Финансијски извештаји свих 13 месних заједница за 2023. годину а онда и предлог Решења о давању сагласности на те извештаје. Последња тачка била су текућа питања.

Scroll to Top