ЈАВНА НАБАВКА 30/2019 – УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ИЗРАДА ПЛАНА ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 30/2019, дел. број 4-368/2019-II од 04.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 30/2019 и дел. број 4-365/2019-II од 04.11.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ИЗРАДА ПЛАНА ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top