ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 20/2019 – ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ“. Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одговор на питање можете погледати овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Одлуку о измени Уговора можете преузети овде.

Одлуку о измени Уговора можете преузети овде.

 

Scroll to Top