ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 25/2019 – ОБЕЛЕЖАВАЊE ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНE СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о додатним питањима можете погледати овде.

Обавештење о продужењеу рока Јавне набавке можете погледати овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top