ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 24/2019 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-284/2019-II, од 16.09.2019. године   и   Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 4-285/2019-II, од 19.09.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештења о додатним питањима можете погледати овде.

Измену Конкурсне документације можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top