ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), члана 4. Одлуке о висини закупнине за пословни простор („Службени лист општине Пландиште“ број 24/2017 и 34/2017) и члана 59 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), председник општине Пландиште дана 16.09.2019. године  расписује

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

 1.

Општина Пландиште расписује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), у Великој Греди, ул. Маршала Тита бр. 114а, на коме је општина Пландиште уписана као носилац права јавне својине.

Комплетан текст Јавног огласа можете погледати овде.

Scroll to Top