ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 33-2019 -ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 33/2019, дел. број 4-430/2019-II од 09.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 33/2019, дел. број 4-431/2019-II од 09.12.2019. године, припремљена је: ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели оквирног Споразума можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top