ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне сердине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду општине Пландиште, на основучлана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлукаУС,50/2013-одлукаУС,98/2013-одлукаУС,132/2014,145/2014,83/2018,31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 91. став 1. Правилника о сарджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласни РС“, број 32/2019) оглашава, Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу трафостанице 35/20 kv Пландиште 1 1×10мva.

Комплетан Јавни позив можете погледати овде.

Комплетан Урбанистички пројекат можете погледати овде.

Комплетну документацију можете погледати овде.

 

Scroll to Top