Javni poziv – finansiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola

Na osnovu člana 4 Odluke o pravima građana iz socijalne zaštite („Sl. list opštine Plandište“, br.8/06 i 1/2008), predsednik opštine Plandište,  dana 08. 09. 2010.godine raspisuje

 JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE

 I

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji svakodevno putuje od  mesta stanovanja do sedišta škole,  a nisu ostvarili pravo na popust za mesečne karte na osnovu Rešenja o odobravanju regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola po posebnim kriterijumima za septembar-decembar 2010. godine broj 451-17/2010-01 .

II

Uslovi za pružanje pomoći za finansiranje dela troškova prevoza  ( u daljem tekstu: regres za mesečne karte) su :

  1. Da su stanovnici opštine Plandište
  2. Da su redovni učenici srednjiš kola
  3. Da svakodnevno putuju od  mesta stanovanja do sedišta škole
  4. Da ne koriste neki drugi vid pomoći za finansiranje mesečnih karata (pomoć   o od firme  gde su im roditelji zaposleni), da nisu korisnici stipendija i slično.

III

Ispunjenost uslova iz člana 2. dokazuje se podnošenjem odgovarajuće dokumentacije (fotokopija) koji su od značaja  za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

1.Potvrda iz škole (može i kopija potvrde)

2.Kopija Izvoda iz  matične knjige rođenih odnosno kopija  zdravstvene  knjižice sa jedinstvenim matičnim brojem za učenika

3.Kopija lične karte roditelja odnosno staratelja

4.Potvda o visini plate roditelja odnosno staratelja

5.Izjava  roditelja overena kod matičara ili u sudu  da ne primaju pomoć za regresiranje mesečnih karata, stipendiju ili slično  od  firme gde su zaposleni ili nekog drugog/odnosno izjava o visini regresa.

IV

Visina regresa utvrdiće se naknadno u zavisnosti od sredstava u budžetu opštine i biće javno objavljena.

V

Prijava na Poziv za dodelu pomoći –regresa sa dokumentacijom  dostavlja se do   24. septembra 2010.godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće biti razmatrane.

Prijave na Poziv iz stava 1 podnose se neposredno Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici ( u kancelariji broj  2  ) ili putem pošte  na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38  26 360 Plandište , sa naznakom „za regersiranje mesečnih karata“.

 VI

  Za dodatne informacije u vezi sa pozivom možete se obratiti Službi za društvene delatnosti,  Kancelariji za mlade , V. Putnika 38 Plandište,ulaz iz dvorišta, ili na broj telefona  862 304.

VI

Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli Opštine i mesnih kancelarija, na veb sajtu opštine i putem lokalnih medija.

Broj I451-20/2010-01
Datum:08.09.2010.

P L A N D I Š T E

Predsednik opštine

Zoran Vorkapić, dipl. ing. mašinstva-master

Scroll to Top