Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:

 Ј А В Н И   У В И Д
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТАВА СЕ јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „A1 Србија“ доо Београд, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, дана 10.06.2022. године, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ „РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ „BA1507_02 PA_Velika Greda” на кат. парц. бр. 771 КО Велика Греда, Општина Пландиште, GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800 на постојећем објекту.

Заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност могу да изврше увид у садржину захтева, са Стручном оценом оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „BA1507_02 PA_Velika Greda” у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 16, радним данима у времену од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.