НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋ У КУЋИ

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама, и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 4-111/2020-II од 03.03.2020 и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку бр.4-112/2020-II од 03.03.2020 припремљена је у отвореном поступку јавне набавке услуга: Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Scroll to Top