Четвртак, 29.јул 2021. године

Општинска управа општине Пландиште

На основу члана 63. став 3. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)

OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

                        Oдељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,

        комуналне послове, инспекцијске послове, локално-економски развој и пољопривреду

објављује
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Оператер „RE3-PRODUCT“ д.о.о. из Пландишта, Ул. Код Банатпласта бб  (матични број 20475412), поднео је Општинској управи општине Пландиште захтев за издавање интегралне  дозволе за управљање отпадом, односно складиштење, третман  и поновно искоришћење отпада, у постројењу на катастарској парцели број 940 КО Пландиште, на локацији код Железничке станице у Пландишту.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Општинској управи општине Пландиште, Канцеларија број 14 , улица Војводе Путника број 38, Пландиште, радним данима у времену од 10 до 14 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, овом органу се могу писменим путем доставити мишљења и предлози о поднетом захтеву.