Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта „БИРО АГРАР-БИВ” ДОО, Mаршала Tита 39, Jерменовци, на територији општине Пландиште, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, ПРОЈЕКТА ЗА ЗАЛИВНИ СИСТЕМ на кат.пар бр. 985, 986, 987 и 2415 КО Јерменовци, територија општине Пландиште.

У спроведеном поступку донето је Решење број 501-25/2022-02-IV од 16.06.2022. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта, уз примену прописаних минималних услова, важећих техничких норматива и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни утицаји на чиниоце животне средине у току коришћења пројекта.

Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, а подноси се преко овог органа.