На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети  овде. 

Обавештење о закључеом Уговора можете преузети овде.