ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2018 – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у  даљем  тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за јавну набавку мале вредности услуга „Поправке и одржавања аутомобила Oпштинске управе Пландиште“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети  овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top