ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности радова „ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ (АТАРСКИХ) ПУТЕВА И КАНАЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговор на питање можете преузети овде.

Одговор на питање можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

 

Scroll to Top